Chant d’entrée
În spirit de credință, sub cerul scumpei Românii privim cu-nsuflețire spre același Dumnezeu;
copii, bătrâni și tineri, ai Preacuratei fii, să mergem împreună azi, mâine și mereu.

Dans l’esprit de foi, sous le ciel de notre chère Roumanie, nous regardons avec allégresse vers le même Dieu ;
Enfants, vieillards, jeunes, fils de la Très Sainte Vierge, allons ensemble aujourd’hui, demain et toujours.

Să mergem împreună privind la cer mereu, 
credința ne e calea spre bunul Dumnezeu! 
credința ne e calea spre bunul Dumnezeu!

Allons ensemble, fixant toujours les cieux,
La foi nous est la voie vers notre cher Bon Dieu !
La foi nous est la voie vers notre cher Bon Dieu !

Cu noi e Maica Sfântă cu chipul ei matern;
Nicicând n-a fost străină pe plaiul românesc:
Aici e-a sa grădină, flori multe i se-aștern,
Cântări înmiresmate parfumu-i răspândesc.

Avec nous, la Sainte Mère au visage maternel
jamais étrangère à la Terre roumaine ;
Ici est son jardin, de nombreuses fleurs écloses
Son parfum est empreint de mélodieux cantiques.

Să mergem împreună privind la cer mereu, 
credința ne e calea spre bunul Dumnezeu! 
credința ne e calea spre bunul Dumnezeu!

Allons ensemble, fixant toujours les cieux,
La foi nous est la voie vers notre cher Bon Dieu !
La foi nous est la voie vers notre cher Bon Dieu !

Strigăm cu-nsuflețire la vrednicul îndemn:
„Oriunde ne duc pașii, oricât va fi de greu, 
având-o pe Maria, să facem tot ce-i demn.

Crions de joie à la digne exhortation : 
« Où que nos pas nous mènent, aussi dur que soit le chemin, 
avec Marie à nos côtés, faisons toujours le bien »

Să mergem împreună privind la cer mereu, 
credința ne e calea spre bunul Dumnezeu! 
credința ne e calea spre bunul Dumnezeu!

Allons ensemble, fixant toujours les cieux,
La foi nous est la voie vers notre cher Bon Dieu !
La foi nous est la voie vers notre cher Bon Dieu !

Première lecture (Is 2, 1-5)
Citire din cartea profetului Isaia 

Viziunea pe care a avut-o Isaia, fiul lui Amos, cu privire la Iuda şi Ierusalim.  
În zilele care vor veni, muntele casei Domnului va fi înălţat peste vârfurile munţilor şi se va ridica deasupra dealurilor. 
Toate popoarele se vor îndrepta într-acolo. 
Multe popoare vor veni şi vor zice: Veniţi să ne suim pe muntele Domnului, 
la casa Dumnezeului lui Iacob, ca el să ne înveţe căile sale şi să umblăm pe cărările sale”. 
Căci din Sion va ieşi legea şi cuvântul lui Dumnezeu din Ierusalim. 
El va judeca neamurile şi va da legile sale multor popoare. 
Nici un neam nu va mai ridica sabia împotriva altuia şi nu se vor mai pregăti pentru războaie; îşi vor transforma săbiile în fiare de plug şi suliţele în seceri. 
Voi, cei din casa lui Iacob, veniţi să umblăm în lumina Domnului! 
Cuvântul Domnului

Lecture du livre du prophète Isaïe
    
Parole d’Isaïe,
– ce qu’il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem.
    Il arrivera dans les derniers jours
que la montagne de la maison du Seigneur
se tiendra plus haut que les monts,
s’élèvera au-dessus des collines.
Vers elle afflueront toutes les nations
    et viendront des peuples nombreux.
Ils diront : « Venez !
montons à la montagne du Seigneur,
à la maison du Dieu de Jacob !
Qu’il nous enseigne ses chemins,
et nous irons par ses sentiers. »
Oui, la loi sortira de Sion,
et de Jérusalem, la parole du Seigneur.
Il sera juge entre les nations
et l’arbitre de peuples nombreux.
De leurs épées, ils forgeront des socs,
et de leurs lances, des faucilles.
Jamais nation contre nation
ne lèvera l’épée ;
ils n’apprendront plus la guerre.
    Venez, maison de Jacob !
Marchons à la lumière du Seigneur.
    
– Parole du Seigneur.

Mulţumim lui Dumnezeu 
Nous rendons grâce à Dieu

Psaume 121

Vom merge cu bucurie în casa Domnului 
Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur


M-am bucurat când mi s-a spus: “Vom merge în casa Domnului”. 
Iată, picioarele noastre păşesc prin porţile tale, Ierusalime. 

Quelle joie quand on m’a dit :
« Nous irons à la maison du Seigneur ! »
Maintenant notre marche prend fin
devant tes portes, Jérusalem !

Vom merge cu bucurie în casa Domnului 
Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur


Acolo urcă seminţiile, seminţiile Domnului, ca, 
după Legea lui Israel, să laude numele Domnului. 
Acolo sunt scaunele de judecată, tronurile casei lui David. 

C’est là qu’Israël doit rendre grâce
au nom du Seigneur.
C’est là le siège du droit,
le siège de la maison de David.

Vom merge cu bucurie în casa Domnului 
Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur


Rugaţi-vă pentru pacea Ierusalimului. 
Pace celor care te iubesc. 
Pacea să locuiască între zidurile tale şi liniştea în casele tale. 

Appelez le bonheur sur Jérusalem :
« Paix à ceux qui t’aiment !
Que la paix règne dans tes murs,
le bonheur dans tes palais ! »

Vom merge cu bucurie în casa Domnului 
Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur


De dragul fraţilor şi prietenilor mei, spune:
 „Pace ţie!” 
De dragul casei Domnului Dumnezeului
 nostru mă rog pentru fericirea ta! 

À cause de mes frères et de mes proches,
je dirai : « Paix sur toi ! »
À cause de la maison du Seigneur notre Dieu,
je désire ton bien.

Vom merge cu bucurie în casa Domnului 
Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur

Deuxième lecture (Rm 13, 11-14)

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către romani 

Fraţilor, 
ştiţi în ce timp ne găsim; acum este ceasul să vă treziţi în sfârşit din somn; 
mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am primit credinţa. 
Noaptea e pe sfârşite; ziua este aproape. Să lepădăm, aşadar, faptele întunericului 
şi să ne îmbrăcăm cu armele luminii.  
Să umblăm cuviincios ca ziua: nu în chefuri şi beţii, nu în desfrânări şi fapte de ruşine, nu în ceartă şi în invidie, ci îmbrăcându-vă 
în Domnul Isus Cristos, şi nu vă îngrijiţi de trup întru poftele lui. 
Cuvântul Domnului

   Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains

Frères,
    vous le savez : c’est le moment,
l’heure est déjà venue de sortir de votre sommeil.
Car le salut est plus près de nous maintenant
qu’à l’époque où nous sommes devenus croyants.
La nuit est bientôt finie,
le jour est tout proche.
Rejetons les œuvres des ténèbres,
revêtons-nous des armes de la lumière.
    Conduisons-nous honnêtement,
comme on le fait en plein jour,
sans orgies ni beuveries,
sans luxure ni débauches,
sans rivalité ni jalousie,
    mais revêtez-vous du Seigneur Jésus Christ.
 
– Parole du Seigneur.
 
Mulţumim lui Dumnezeu
Nous rendons grâce à Dieu

Acclamation de l’Évangile

Alléluia, alléluia, alléluia
Alléluia, alléluia, alléluia

Arată-ne, Doamne, îndurarea ta şi dă-ne mântuirea ta 
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut

Alléluia, alléluia, alléluia
Alléluia, alléluia, alléluia

Évangile (Mt 24, 37-44)
Domnul să fie cu voi.
Le Seigneur soit avec vous.

Şi cu duhul tău.
Et avec votre esprit.


Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 

Mărire ţie, Doamne.
Gloire à toi Seigneur. 


În acel timp, 
Isus a spus ucenicilor săi: „Precum a fost în zilele lui Noe, 
aşa va fi şi la venirea Fiului Omului. 
Căci precum în zilele de dinaintea potopului oamenii mâncau şi beau, se însurau şi se măritau, până în ziua când Noe a intrat în corabie, 
şi nu au ştiut nimic până când a venit potopul şi i-a luat pe toţi, 
tot aşa va fi şi la venirea Fiului Omului. 
Atunci, din doi oameni care vor fi pe câmp, unul va fi luat şi altul va fi lăsat; 
din două femei care vor măcina la moară, una va fi luată şi alta va fi lăsată. 
Vegheaţi, aşadar, căci nu ştiţi în care zi va veni Domnul vostru. 
Dar aceasta să o ştiţi: dacă ar şti stăpânul casei în care ceas va veni hoţul, ar veghea negreşit şi n-ar lăsa să i se spargă casa. 
De aceea, şi voi fiţi gata, căci Fiul Omului va veni în ceasul în care nu gândiţi”. 

En ce temps-là,
Jésus disait à ses disciples :
    « Comme il en fut aux jours de Noé,
ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l’homme.
    En ces jours-là, avant le déluge,
on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche ;
    les gens ne se sont doutés de rien,
jusqu’à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis :
telle sera aussi la venue du Fils de l’homme.
    
Alors deux hommes seront aux champs :
l’un sera pris, l’autre laissé.
    Deux femmes seront au moulin en train de moudre :
l’une sera prise, l’autre laissée.
    Veillez donc,
car vous ne savez pas quel jour
votre Seigneur vient.
    Comprenez-le bien :
si le maître de maison
avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait,
il aurait veillé
et n’aurait pas laissé percer le mur de sa maison.
    
Tenez-vous donc prêts, vous aussi :
c’est à l’heure où vous n’y penserez pas
que le Fils
de l’homme viendra. »

Cuvântul Domnului
Acclamons la Parole de Dieu.

Laudă ţie, Cristoase.
Louange à toi, Seigneur Jésus !

Prière universelle

Fraților preaiubiți, însuflețiți de credință, așteptăm cu bucurie venirea Domnului nostru Isus Cristos, mântuitorul mult dorit. Să implorăm cu încredere harul său pentru noi și pentru lumea întreagă.

Frères bien-aimés, remplis de foi, nous attendons avec joie la venue de Notre-Seigneur Jésus-Christ, le sauveur tant espéré. Implorons avec foi sa grâce pour nous et pour le monde entier.

Doamne Isuse Cristose,
-    Învrednicește-ne ca, prin rugăciune și pocăință, să întâmpinăm cu pace și bucurie nașterea ta preasfântă.

Seigneur Jésus-Christ, accorde-nous, par la prière et le repentir, d’accueillir dans la paix et la joie ta sainte naissance.

Nous te prions

-    Dăruiește-le conducătorilor de popoare dorințe de pace și ajută-i să le ducă la îndeplinire. 

Donne aux dirigeants des peuples des désirs de paix, et aide-les à les faire advenir.

Nous te prions

-    Vindecă-i pe cei bolnavi, dă-le hrană celor înfometați eliberează-i pe cei asupriți de război și îndepărtează primejdiile ce ne amenință.

Guéris les malades, donne la nourriture aux affamés, délivre les victimes de la guerre et éloigne de nous les dangers qui nous menacent.

Nous te prions
-    Fă ca vestea cea bună a nașterii Fiului tău să ajungă la toate popoarele.

Fais que la Bonne nouvelle de la naissance de ton Fils atteigne tous les peuples.

Nous te prions

Te rugăm, Doamne, vino cu bunătate în ajutorul poporului care te cheamă și înflăcărează-i râvna de a se pregăti să întămpine venirea ta.
Tu, care viețuiești și domnești în vecii vecilor.

Nous te prions, Seigneur, viens avec bonté au secours du peuple qui t’appelle et ravive en lui le désir de se préparer à accueillir ta venue, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles

Amen.

Sanctus

Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis, hosanna in excelsis, 
Hosanna, hosanna, hosanna
Benedictus qui venit in nomine Domini
Hosanna in excelsis, hosanna in excelsis, 
Hosanna, hosanna, hosanna

Chant de communion
Ne-ai chemat din iubire,
Ne-ai ales să te urmăm.
Cânt de slavă, mulţumire
Bucuroşi înălţăm.

Tu nous as appelé par amour,
Tu nous as choisis pour te suivre
Nous élevons joyeusement chant de gloire et actions de grâces 

Suntem chemaţi la iubire,
Avem aceeaşi menire:
Să construim împreună
O lume mai bună pe pământ.
Suntem chemaţi la iubire,
Avem aceeaşi menire:
Să construim împreună
O lume mai bună pe pământ.

Nous sommes appelés à l’amour, 
Nous avons le même but
Construire ensemble un monde meilleur sur la terre
Nous sommes appelés à l’amour, 
Nous avons le même but
Construire ensemble un monde meilleur sur la terre

Inimi pline de credinţă
Lui Cristos să-i oferim.
Să trăim în umilinţă
Şi mereu să-i slujim.

Offrons au Christ des cœurs pleins de foi.
Vivons dans l’humilité, 
Et servons-le toujours 
Suntem chemaţi la iubire,
Avem aceeaşi menire:
Să construim împreună
O lume mai bună pe pământ.
Suntem chemaţi la iubire,
Avem aceeaşi menire:
Să construim împreună
O lume mai bună pe pământ.

Nous sommes appelés à l’amour, 
Nous avons le même but
Construire ensemble un monde meilleur sur la terre
Nous sommes appelés à l’amour, 
Nous avons le même but
Construire ensemble un monde meilleur sur la terre

Har, speranţă, bucurie,
Doamne, să ne dăruieşti.
Ne-ndreaptă spre veşnicie,
Unde tu ne aştepţi.

Seigneur, donne nous grâce, espérance et joie.
Guide-nous vers l’éternité où tu nous attends

Suntem chemaţi la iubire,
Avem aceeaşi menire:
Să construim împreună
O lume mai bună pe pământ.
Suntem chemaţi la iubire,
Avem aceeaşi menire:
Să construim împreună
O lume mai bună pe pământ.

Nous sommes appelés à l’amour, 
Nous avons le même but
Construire ensemble un monde meilleur sur la terre
Nous sommes appelés à l’amour, 
Nous avons le même but
Construire ensemble un monde meilleur sur la terre

Chant final
Fecioarei îngerul i-a zis: La tine Domnul m-a trimis Să-ţi spun că mamă te-a făcut Căci umilinţa ţi-a plăcut. 

A la Vierge l’ange a dit : « Vers toi le Seigneur m’a envoyé, te dire qu’il t’a fait mère, parce que l’humilité t’a plu »

Ea a răspuns: sunt roaba ta, Să facă Domnul cum o vrea; Lui unuia eu m-am jertfit, Să fie veşnic preaslăvit. 

Elle a répondu : « Je suis ta servante, que le Seigneur fasse comme il veut. Je me suis offerte à lui seul, pour qu’il soit glorifié à tout jamais

Cuvântul Tatălui ceresc Ia trup şi sânge omenesc Din al Mariei fraged sân, Isus al lumilor stăpân

Le Verbe du Père céleste prend chair et sang humains
Du tendre sein de Marie, Jésus, Maître du monde

O, Doamne sfinte şi-ndurat, Cu-al nostru suflet vinovat, Prin patima şi moartea ta, La chin pe veci nu ne lăsa !

O Seigneur saint et miséricordieux, 
Avec notre âme coupable, 
Par ta passion et par ta mort, 
Au supplice éternel ne nous abandonne pas !

Découvrez notre reportage Fabienne Martet, chef de choeur